Till arbetsgivaren

från vilka länder kommer inhyrd ARBETSKRAFT

Hodes förmedlar arbetare för metallbranschen och industriarbetare samt arbetskraft för lager- och logistikbranschen mest från Lettland och Ukraina och även från Estland.

VANLIGASTE RÄDSLOR VID REKRYTERING AV PERSONER Från ETT ANNAT LAND

ATT HEN INTE KOMMER ATT KLARA AV ARBETET

Alla arbetares yrkeskompetens som Hodes förmedlar testas. Genom dessa åtgärder utreds kandidaternas kompetens och lämplighet för motsvarande positioner. Skulle det trots allt visa sig att personen inte klarar av arbetsuppdragen så medför detta inga risker för ditt företag. Olämplig personal skall så fort som möjligt bytas ut. Under många verksamhetsår har Hodes haft bara några enstaka fall då arbetaren visat sig vara olämplig genom att inte klara av arbetsuppdragen.

Kulturschock

En ny arbetare från ett annat land och en annan kultur förutsätter att hens kulturella särdrag respekteras och det är inte uteslutet att hen drabbas av kulturschock. Det har visat sig att om man har en positiv attityd gentemot den nya kollegan är hen motiverad att göra ett bra jobb och då vänjer hen sig snabbt i den nya omgivningen. 

Kommunikationshinder 

Arbetskraft som förmedlas av Hodes kommer mest från Estland, Lettland eller Ukraina och dessa personer kommunicerar antingen på ryska eller engelska. Våra erfarenheter har visat att rädslan för att det kan uppstå kommunikationsproblem är oftast ogrundad eftersom det inom varje företag finns någon som behärskar de nämnda språken och verkligheten kommer att visa sig vara en positiv möjlighet för språkpraktik även för de som är anställda lokalt. 

Generella farhågor mot utländska arBetare

De anställda på ditt företag kan drabbas av en allmän rädsla för att pesoner av andra nationaliteter blir anställa på företaget. Hodes har erfarenhet av att vid 95% av fallen har företagens erfarenheter varit positiva. Egentligen kommer de nya arbetarna till företagen för att hjälpa till när arbetsbördan är stor. Att hyra arbetare är en bra lösning även ifall behovet av arbetskraft är tillfälligt större, då möjliggör den lösningen att arbetsgivare kan erbjuda en säkrare anställning för lokalt baserade arbetstagare.

VILKA YRKESKUNSKAPER HAR DE SOM REKRYTERAS FRÅn ett annat land

Hodes garanterar att utbildning och arbetserfarenhet av inhyrd arbetskraft motsvarar behoven och kunskaperna för den specifika positionen dit man söker arbetare. Alla som ansöker testas av Hodes personal genom intervjuer och praktisk problemlösning samt beredskap att arbeta utomlands. Det är Hodes personal som tar beslutet om sökanden är lämplig utgående från hens kunskaper och ditt företags behov. Beslutet av den sökandes lämplighet tas av Hodes personal utgående från kunskaperna och det specifika kravet av ditt företag.

VAD VINNER eTT FÖRETAG VID INHYRNING AV PERSONAL

Inhyrning av personal hjälper ditt företag att växa och utvecklas och fokusera på att hitta nya kunder för att bli mer konkurrenskraftigt och klara av större produktion och specialbeställningar. Inhyrning av personal minskar risker eftersom man kan utgå från de behov som man har för tillfället när det gäller antalet arbetare. Om produktionen ökar kan man på ett bekvämt sätt ta in fler arbetare och under lugnare perioder på motsvarande sätt minska arbetskraft.

Vid inhyrning av arbetskraft via Hodes kan

  • man snabbt hitta erfarna arbetare. Inhyrning av arbetskraft är den bästa lösningen för att ta in arbetare enligt dina behov. Den nya arbetaren kommer att vara på överenskommen plats inom 2-4 veckor.
  • ditt företag få konkurrensfördelar. Genom inhyrning av personal kan du på ett snabbt och flexibelt sätt reagerar när produktionen ökar eller man får in specialbeställningar.
  • du öka vinsten. Med hjälp av inhyrd personal klarar ditt företag en snabbare och bättre produktion vilket gör att det det blir mer tid för att söka nya kunder inställer för att försöka hitta personal.
  • du minskar risker i samband med det anställda på ditt företag. Genom stöd av inhyrda arbetare kan du på ett bekvämt och snabbt sätt öka antalet arbetare enligt behov eller minska detta enligt situationens krav.
  • hålla arbetskraftskostnaderna på en optimal nivå på grund av att genom inhyrning hittar du erfarna arbetare utan att ingå fasta arbetsavtal och utan rekryteringsbesvär.
  • Ditt företag kommer att växa snabbare eftersom vid brist av arbertskraft kan du fylla de tomma positionerna med kunniga yrkesmän för fabriksarbeten vilket hjälper ditt företag att växa.
© 2020 - Hodes - Kõik õigused kaitstud.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram